Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(informacja ogólna, w tym dla konsumentów)

Na podstawie art. 13 ust. 1 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: SAMANA GROUP REH, S.R.L., RNC: 1-32-61855-6, kapitał zakładowy: DOP 100,000.00, adres: Wenceslao Alvarez No. 262, Zona Universitaria, Santo Domingo (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator działa także w imieniu innych podmiotów z Grupa Samana, które ustanowiły ten podmiot Głównym Administratorem w imieniu Grupa Samana.
 3. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie z Państwem kontaktu, odpowiedź na Państwa pytania, działania marketingowe lub nawiązanie stosunku prawnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO to jest przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem, a także wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 6. W zakresie regulowanym przez odrębne przepisy prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: (I) w zakresie związanym ze współpracą: a) Administrator, b) współpracownicy Administratora, c) kontrahenci Administratora, d) serwisy analityczne, e) władze publiczne (II) w zakresie ogólnym osoby współpracujące z Administratorem, w szczególności w zakresie ksiąg rachunkowych, marketingu lub prawa.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane do Republiki Dominikańskiej. Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w art. 45 RODO. Przekazywanie danych następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO.
 9. Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia określonego w przepisach prawa cywilnego lub prawa podatkowego, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, nie dłużej jednak niż 7 (siedem) lat od dnia zakończenia stosunku prawnego (m.in. wykonania umowy).
 10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administrator dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 11. Administrator informuje, że brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może skutkować zakończeniem stosunku prawnego lub niemożnością jego nawiązania.
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).