Regulamin platformy

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z podstrony na stronie: https://samana-group.net/ („Serwis”), na której Pożyczkobiorca prowadzi akcję selfcrowdlendingową (czyli samodzielnie pozyskuje Pożyczkodawców).
 2. Pożyczkobiorca nie jest platformą umożliwiającą kojarzenie pożyczkodawców i pożyczkobiorców.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Udzielanie Pożyczki wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Decyzja dotycząca udzielenia Pożyczki powinna każdorazowo zostać podjęta przez Użytkownika samodzielnie, na podstawie własnej oceny sytuacji finansowej oraz oceny ryzyka związanego z udzieleniem Pożyczki.

§2.

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe wyrażenia pisane wielką literą będą posiadać następujące znaczenie:

 • Pożyczkobiorca – SAMANA GROUP REH, S.R.L., RNC: 1-32-61855-6, kapitał zakładowy: RD$ 100,000.00, adres: Wenceslao Alvarez No. 262, Zona Universitaria, Santo Domingo, będąca administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników;
 • Finansowanie – środki pieniężne, które Pożyczkobiorca zamierza pozyskać od osób trzecich w ramach realizacji Projektu promowanego w Serwisie;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksy cywilny;
 • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 • Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane z Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała;
 • Polityka prywatności – polityka prywatności w Serwisie stosowana przez Pożyczkobiorcę;
 • Pożyczka – określona ilość środków pieniężnych przenoszona na własność Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy Pożyczki;
 • Pożyczkodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która udziela Projektowi finansowania w formie udzielenia Pożyczki;
 • Serwis – dedykowana zawieraniu Pożyczek podstrona na stronie internetowej: https://samana-group.net/;
 • Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 • Projekt – akcja pozyskania kapitału dla przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięcia polegającego budowie luksusowego ekomiasteczka w Republice Dominikany zgodnie z zaprezentowanym projektem oraz założeniami („Projekt”), którego opis znajduje się stronie https://samana-group.net/;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 • Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Prawie Autorskim, np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

§3.

Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest dostępny dla każdego Użytkownika. Przeglądanie informacji zawartych w Serwisie nie wymaga założenia Konta.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu (w szczególności udzielenie Pożyczki) przez Użytkownika wymaga założenia Konta. Konto udostępniane jest Użytkownikom nieodpłatnie.
 2. Utworzenie Konta nie wiąże się ze świadczeniem żadnych odpłatnych lub bezpłatnych usług na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownikiem Konta może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

§4.

Zasady funkcjonowania Serwisu

 1. W Serwisie prezentowane jest informacja o ofercie udzielania Pożyczki, zawierająca wszystkie informacje dotyczące Pożyczkobiorcy oraz Projektu.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy o udzielenie Pożyczki w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
 3. Wszelkie informacje, Treści lub innego rodzaju materiały znajdujące się w Serwisie, a dotyczące Projektu mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji ani porady inwestycyjnej, podatkowej lub prawnej.

§5.

Odpowiedzialność Pożyczkobiorcy

 1. Pożyczkobiorca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi albo czynnikami zewnętrznymi.
 2. Pożyczkobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Pożyczkobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Pożyczkobiorca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
 4. Pożyczkobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim.

§6.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu, renomę Pożyczkobiorcy lub szkodzą Użytkownikom.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom.
 3. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 4. W przypadku powzięcia przez Pożyczkobiorcę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Pożyczkobiorca może:
 • uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
 • czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcjonalności w ramach Serwisu,
 • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto.
 1. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.

§7.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów funkcjonalności Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Administratora.
 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
 3. Pożyczkobiorca zastrzega, że Serwis używa Plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację.
 4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz szczegóły dotyczące Plików cookies określone są w Polityce prywatności, która jest dostępna na stronie głównej Pożyczkobiorcy, w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Pożyczkobiorcy jakichkolwiek danych osobowych.

§8

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie Treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się w Serwisie są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Pożyczkobiorcy.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Serwisie (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Pożyczkobiorcy.
 3. Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez Pożyczkobiorcę są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.
 4. Wszystkie użyte w Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe należą lub/i są zastrzeżone i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkobiorcy.

§9.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
 • imię i nazwisko/nazwę Użytkownika,
 • adres Użytkownika,
 • adres email Użytkownika,
 • treść skargi, w tym dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej skargi.
 1. Reklamację można złożyć:
 • w formie pisemnej:
  1. osobiście w siedzibie Pożyczkobiorcy,
  2. przesyłką pocztową, kurierską lub z wykorzystaniem innego posłańca – na adres siedziby Pożyczkobiorcy;
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną).
 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§10.

Likwidacja Konta

 1. Funkcjonowanie Konta w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia konta z Serwisu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Konto może usunąć wyłącznie Pożyczkobiorca. Aby usunąć swoje konto, Użytkownik musi skontaktować się z Pożyczkobiorcą w sposób właściwy dla składania reklamacji wskazanej w § 9.
 4. Pożyczkobiorca może zamknąć Serwis po zakończeniu akcji selfcrowdlendingowej.

§11.

Kontakt

Użytkownik może kontaktować się z Pożyczkobiorcą w sprawie funkcjonowania Konta na podstawie niniejszego Regulaminu w formie właściwej dla składania reklamacji, wskazanej w § 9.

§12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Serwisie i jest dostępny na stronie głównej Serwisu.
 2. Pożyczkobiorca ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Pożyczkobiorca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej lub w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji w Serwisie.
 3. Brak wystąpienia o likwidację Konta oznacza akceptację nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności dostępna na stronie głównej Pożyczkobiorcy.