Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1 lutego 2022 r.

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników samana-group.net (Serwis) we wszystkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane w wyniku przeglądania Serwisu lub w związku z kontaktem z Administratorem. Dbamy o ochronę, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Informacje o Administratorze i gromadzeniu danych osobowych.

1.1. Zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) Administratorem Twoich danych osobowych jest Samana Group REH z siedzibą w Santa Barbara de Samana w Dominikanie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem RNC 132618556 adres e-mail [email protected] (dalej Administrator).

1.2. Administrator przetwarza podane przez Ciebie w Serwisie dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dane zawarte w plikach cookies oraz dane nawigacyjne w Serwisie.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, kontaktu za pośrednictwem narzędzi Serwisu, w tym formularza kontaktowego, innej komunikacji i kontaktu, w tym w sprawach składania i przyjmowania ofert, przesyłania informacji handlowych, zawierania i wykonywania umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu tj. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania innych umów, prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych i statystycznych. W tych celach Administrator zbiera Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer i adres telefonu, nazwę firmy, NIP, REGON oraz inne dane podawane podczas kontaktu, w szczególności w formularzu kontaktowym. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Jeżeli przetwarzanie jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody, która będzie wynikała z treści udzielonej zgody.

Administrator przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi drogą elektroniczną. W tym celu Administrator zbiera Twoje dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w przypadku prośby o kontakt telefoniczny; konieczne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Pliki cookies.

Administrator wykorzystuje również informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych oraz innych celach opisanych w Polityce Cookies. Pliki cookies dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Pliki cookies są wykorzystywane na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Dane zawarte w plikach cookies przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Cookies.

Dane nawigacji.

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania stworzone na potrzeby zarządzania Serwisem pozyskują w toku normalnego funkcjonowania niektóre dane osobowe, których przekazywanie jest domyślnie włączone podczas korzystania z protokołów komunikacyjnych. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali, z których korzystają użytkownicy, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, czas żądania, sposób, w jaki wysłano żądanie do serwera, rozmiar otrzymanego pliku zwrotnego, kod numeryczny informujący o statusie odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia poprawności działania oferowanych usług.

Google Analytics.

Serwis korzysta również z narzędzia Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie oraz zbierania i analizy danych o zachowaniu użytkowników odwiedzających Serwis. Analiza ruchu w sieci służy głównie do optymalizacji serwisu. W zależności od określonych funkcjonalności Google Analytics, pliki cookies mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, a zawarte w nich dane mogą być profilowane.

Operatorem Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 z siedzibą w USA.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Google Analytics oraz na przetwarzanie tych danych przez Google, jak również może uniemożliwić takie działania. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki dostępny tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout, a następnie go zainstalować.

1.3.Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

  1. a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, a także w zakresie danych osobowych podanych przez Ciebie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu kontaktu przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania, komunikacji, w tym przez formularz kontaktowy, komunikator itp.
  2. b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. w celu wystawienia faktury, a także w celu dla celów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  3. c) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesyłania informacji handlowych, a także w celu w celu marketingu bezpośredniego lub dochodzenia roszczeń.
  4. d) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – w przypadku wyrażenia zgody, jeżeli przetwarzanie danych jest fakultatywne.

1.4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia. Dane mogą być jednak profilowane zgodnie z funkcjonalnościami Google Analytics.

1.5. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz przez okres niezbędny do innych celów przetwarzania wskazanych tutaj. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, Administrator przechowuje je przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Po upływie tych okresów Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Dane nawigacyjne nie będą przetwarzane dłużej niż przez siedem dni (z wyłączeniem konieczności wynikającej z działań właściwych organów, w przypadku których zgodnie z tą koniecznością mogą być przetwarzane przez okres dłuższy).

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1. Masz prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Twoje dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych, a także prawo do uzyskania od Administratora informacji o celach przetwarzania oraz kategoriach danych osobowych przetwarzanych danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniane są Twoje dane osobowe, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych, źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, oraz informację, czy Administrator podejmuje wobec osoby, której dane dotyczą, zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. profiluje. Masz również prawo do uzyskania kopii swoich danych.

2.2. Ponadto masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz skorzystać z tych praw:

2.2.1. w zakresie żądania sprostowania danych: gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2. w zakresie żądania usunięcia danych: jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Administratora, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub wznieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem Twoje dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi zweryfikować prawidłowość tych danych; przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem prawa, ale nie chcesz ich usunięcia; Twoje dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5. w zakresie prawa do sprzeciwu: jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Twoją szczególną sytuację oraz jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

2.3. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa powodują, że przed skorzystaniem z Twoich praw możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1. Jeżeli przetwarzanie danych jest dobrowolne, np. gdy Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Ciebie tych danych jest zawsze dobrowolne, po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w celu wyraźnie wskazanym w zgodzie, w sposób w niej określony, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

3.3. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę w taki sam sposób, w jaki jej udzieliłeś.

3.4. Ponadto zawsze możesz wycofać swoją zgodę poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia o cofnięciu zgody w sposób określony w pkt. 6 Regulaminu.

3.5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Informacje o odbiorcach/kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych

4.1. Administrator może również częściowo korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, np. dostawców usług hostingowych, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług płatniczych, dostawców usług spedycyjnych, dostawców usług windykacyjnych, i dostawców usług marketingowych. Podane przez Ciebie dane mogą być jednak wykorzystane wyłącznie w celu realizacji ich usług. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które dają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeżeli dane podmioty nie są niezależnymi administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawieranych z Administratorem. Podmioty te wykonują polecenia Administratora i podlegają jego kontrolom. Dane udostępnione przez Ciebie w Serwisie, w szczególności wizerunek, będą dostępne także dla użytkowników Serwisu.

4.2. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem w celach ściśle związanych i niezbędnych do świadczenia usług, takich jak zarządzanie systemami informatycznymi lub w celu operacji przetwarzania realizowanych przez inne oddziały grupy w tych samych celach.

4.3. Dane osobowe podane przez użytkownika zlecającego wysyłkę materiałów informacyjnych (broszury i inne materiały informacyjne itp.) będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji dostawy i ujawnione podmiotom trzecim (poczcie, firmom oznakowującym, kurierom itp.) tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

4.4. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z określonych usług, w tym np. gmail, Google Analytics, Google Drive i G-suite, Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG, ale tylko w przypadku zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony, np. wynikającej z uczestnictwa danego podmiotu w programie Tarcza Prywatności, ustanowionego decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

4.5. Administrator posiada również swój fanpage na Facebooku i Instagramie. W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska lub innych danych stosownie do funkcjonalności tych serwisów mogą być zbierane, a następnie udostępniane operatorowi Facebooka lub Instagrama i w takim przypadku przetwarzanie danych polega na korzystaniu ze strony internetowej administratora oraz usług marketu za pośrednictwem tych stron.

4.6. Strona zawiera linki do innych stron internetowych. Ich obecność może oznaczać zbieranie Twoich danych przez strony internetowe i dla stron internetowych zarządzanych przez podmioty trzecie. Zarządzanie informacjami gromadzonymi przez podmioty trzecie również podlega odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego odrębnego administratora.

4.7. Poza wskazanymi powyżej okolicznościami dane nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem sytuacji wynikających z wymogów umownych lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim pod warunkiem, że:

– została wyrażona wyraźna zgoda na udostępnianie danych podmiotom trzecim;

– zachodzi konieczność udostępnienia danych podmiotom trzecim w celu wykonania zleconej usługi lub wykonania umowy;

– na żądanie właściwych organów.

W innych przypadkach dane nie będą rozpowszechniane.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo oraz odpowiednią poufność i integralność Twoich danych osobowych, w tym ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

  1.  Dane kontaktowe

6.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia i zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]